Chính sách nhân viên

Chính sách nhân viên

Chính sách nhân viên

Chúng ta làm việc vì ….

1) Sự phát triển của công nhân viên trong công ty.

2) Cuộc sống ấm no hạnh phúc của công nhân viên công ty và gia đình họ.

3) Đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế.

4) Sự phát triển của Công ty.

Công nhân viên trong công ty cần phải…

1) Hợp tác lẫn nhau trong công việc.

2) Sử dụng cẩn thận và giữ gìn sạch sẽ các phương tiện công cụ, dụng cụ được trang bị.

3) Tôn trọng cấp trên.

4) Hướng dẫn cấp dưới ân cần và cẩn thận.

5) Tuân thủ nội quy công ty, bảo đảm thời gian công việc và luôn giữ lời hứa.